Dzisiaj jest niedziela, 31 maja 2020 r.
Spersonalizuj informacje na portalu: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Rozmiar tekstu: A+   A-
Menu:
 
Ważne:
 
Wyszukaj w portalu:
 
wybierz region:

Spersonalizuj informacje na portalu
do własnych potrzeb,
wybierz: woj. / powiat:


 
 
Polecamy:
 
Ostatnie pliki video:
 

Zmiany w ustawie o drogach

2011.08.23

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Przygotowano nowelizację 6 ustaw, aby wdrożyć przepisy dyrektywy wspólnotowej z 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. W dyrektywie opisano procedury, których stosowanie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej (chodzi o drogi znajdujące się na etapie projektu, budowy lub użytkowania). Dyrektywa nie dotyczy tuneli drogowych znajdujących się w transeuropejskiej sieci drogowej. Wprowadzone do polskiego prawa mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem dróg, w tym audytu i kontroli zapewnią szybszą likwidację miejsc niebezpiecznych na drogach i poprawią skuteczność działania służb drogowych. Szybciej i skutecznej będą usuwane błędy projektowe sieci drogowej oraz błędy w organizacji ruchu. W efekcie powinno być mniej wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych takich zdarzeń. W Polsce drogi należące transeuropejskiej sieci drogowej mają ok. 4 800 km (są zarządzone przez generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad oraz prezydentów miast na prawach powiatu).

Proponowane zmiany w ustawie o drogach publicznych: Wprowadzono dwa nowe rozdziały: “Zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej” i “Audytorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego”. W pierwszym rozdziale wskazano, że zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej ma polegać na przeprowadzeniu: oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego; audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego; klasyfikacji odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków; klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej. W projekcie nowelizacji zapisano również kiedy ma być przeprowadzany audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Audyty mające na celu wskazanie nieprawidłowych rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do powstania niebezpiecznych zdarzeń drogowych, np. kolizji, powinny być przeprowadzane na wszystkich drogach sieci transeuropejskiej. Drugi rozdział reguluje status audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Określa wymagania wobec audytora, wskazując, że jednym z nich jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu na audytora. Będzie on musiał również posiadać ważny certyfikat, który ma być wydawany przez ministra infrastruktury na 3 lata. Audytora zobowiązano także do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń, w których ma uczestniczyć co najmniej raz na trzy lata. Jednocześnie zarządcy dróg, mający w swoich kompetencjach drogi należące do sieci transeuropejskiej, będą mieli obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli: ich stanu, drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inne propozycje zmian ustawowych:

• zarządca, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem przebudowy drogi, będzie musiał przeprowadzić audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego; audyt ma być również przeprowadzany przed oddaniem drogi do użytkowania (ustawa Prawo budowlane);

• policja ma sporządzać sprawozdanie z każdego wypadku drogowego ze śmiertelnym skutkiem, który wydarzył się w transeuropejskiej sieci drogowej; policja - do 31 marca każdego roku - ma przekazywać Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sprawozdanie za poprzedni rok (Prawo o ruchu drogowym).

• inwestor będzie zobowiązany dołączyć do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – m.in. wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

• uzupełnienie zadań drogowej spółki specjalnego przeznaczenia o zadania związane z zarządzaniem bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej (ustawa o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia);

• wprowadzono przepisy, które wzmacniają znaczenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

W związku ze zmianami ustawowymi konieczne będzie wydanie nowych rozporządzeń. Nowe regulacje mają obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku ustaw.

 

Link do źródła:

http://www.grupaimage.com.pl/?s=prd&i=informacja&id=19514

 

REKLAMA
 
POZOSTAŁE ARTYKUŁY
 
Realizacja: computer-expert.pl | Będzie się działo | O nas | Regulamin | Mapa strony | Copyright DrogiNaSzóstkę.pl © 2009